۱۳۹۷/۰۴/۰۶|آموزش ها|بدون ديدگاه

مقاله‌ی خوب باید ساختارمند باشد. ایده‌های مقاله باید جریانی پیوسته و روان داشته باشند. ایده‌ای که در جمله مطرح می‌شود باید با ایده‌های جمله‌های پیشین و پسین پیوندی منطقی داشته باشد. برای نگارش یکپارچه و به‌هم‌پیوسته، یکی از روش‌های خوب استفاده از عبارت‌های ربط است. عبارت ربط را در ابتدای جمله به کار می‌برند تا نشان دهند که نکته‌ی مطرح‌ شده در جمله با نکته‌ی جمله‌ی قبلی ارتباط دارد.

عبارت‌های ربط به خواننده کمک می‌کنند تا دلیل مطرح شدن یک ایده‌ی جدید را درک کند و نشان می‌دهند که ایده‌ی جدید چه نقشی در مقاله ایفا می‌کند: به این معنا که آیا ایده‌ی جدید مثالی است که ایده‌ی جمله‌ی قبل را شرح می‌دهد یا دیدگاهی را مطرح می‌کند که با جمله‌ی قبلی در تضاد است.

در ادامه، عبارت‌هایی را مرور می‌کنیم که در ابتدای جمله به کار می‌روند. زمانی که از یک عبارت ربط استفاده می‌کنیم، باید به بافتار متن توجه کنیم. نگاه‌تان باید فراتر از جمله‌ای باشد که می‌خواهید به آن عبارت ربط اضافه کنید. باید به جمله‌ی قبلی یا چند جمله قبل‌تر از آن هم توجه کنید. ببینید میان مضمون جمله‌ی فعلی و جمله‌ی قبلی چه رابطه‌ای وجود دارد.

ادامه مطلب را در سایت ترجمه نیتیو بخوانید